Zasady rekrutacji

Rejestracja kandydatów na rok akademicki 2018/2019 będzie możliwa od 1 kwietnia 2018.

O przyjęcie na Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia  studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.

Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK po dokonaniu rejestracji;
2. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu);
4. zdjęcie legitymacyjne, podpisane na odwrocie

Opłaty: nie ma opłaty wpisowej; słuchacze po zakończeniu rejestracji dokonują wpłat wg ustalonego harmonogramu na wyznaczone indywidualne konto.

Termin składania dokumentów: komplet dokumentów należy dostarczyć od 11.09.2018 do 26.09.2018, osobiście, do sekretariatu Studiów, w godzinach jego pracy. Dokumenty można dostarczyć także drogą pocztową; w tym przypadku należy nadesłać kopie dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów, zaś oryginały przedstawić do wglądu podaczas pierwszego zjazdu.

Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 20 osób.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach