Zasady rekrutacji

Rejestracja kandydatów na rok akademicki 2020/2021 będzie możliwa od 1 czerwca do 25 września 2020.

O przyjęcie na Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia  studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.

Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK po dokonaniu rejestracji;
2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu);
3. zdjęcie legitymacyjne, podpisane na odwrocie (lub wgrane do systemu IRK)
4. kandydat okazuje również dodwód osobisty w celu potwierdzenia prawdziwości danych podanych w kwestionariuszu

 

Opłaty: nie ma opłaty wpisowej; słuchacze po zakończeniu rejestracji dokonują wpłat wg ustalonego harmonogramu na wyznaczone indywidualne konto.

Termin składania dokumentów: komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście, do sekretariatu Studiów w dn. 15.09.2020 w godz. 13.00-17.00 lub 16.09.2020 w godz. 10.00-13.00, (Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 214). Dokumenty można dostarczyć także drogą pocztową (Sekretariat Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego, Wydział Filozofii Chrzescijańskiej UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa); w tym przypadku należy nadesłać kopię dyplomu ukończenia studiów, zaś oryginał oraz dowód osobisty przedstawić do wglądu podaczas pierwszego zjazdu.

Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 25 osób.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach