CZYTELNIA

W czytelni Centrum „Dignitas” jest dostępna wersja elektroniczna wybranych publikacji, podejmujących aktualne zagadnienia etyczne i bioetyczne. Opracowania odnoszą się do haseł tematycznych, które są zamieszczone w porządku alfabetycznym.

aborcja
badania naukowe
autonomia moralności
badania preimplantacyjne i prenatalne
biotechnologia
choroba
choroba przewlekła
ciało ludzkie
cnota
ekonomia
eksperyment medyczny
embrion
etyka chrześcijańska
etyka medyczna
etyka postmetafizyczna
etyka solidarności
etyka seksualna
etyka społeczna
eugenika
eutanazja
HIV
hybrydy
komórki macierzyste
medycyna
in vitro
informed consent
internet
jakość życia
kaluzula sumienia
medycznie wspomagana prokreacja
natura ludzka
normatywność
opieka paliatywna
pedofilia
pełnomocnik medyczny
polityka
polityka zdrowotna
prawa człowieka
prawa pacjenta
rodzina
samobójstwo
starość
śmierć
tajemnica lekarska (zob. etyka medyczna)
technika
terroryzm
transplantacja
wojna
zgoda świadoma
zwłoki ludzkie

W zbiorze prezentujemy takty następujących autorów: G. J. Agich, B. de Barbaro, Y. Benbaji , T. Biesaga, W. Bołoz, J.–C. Chevrolet, M. Czarkowski, B. Chyrowicz, A. Dörries, J. Dulak, M. Ferdynus, A. Frewer, W. Galewicz, J. Hołówka, G. Hołub, W. Jędrzejczak, A. Kobyliński, K. Kowalska, W. Kuta, V. Larcher, P. Lee, M. Machinek, J. Malczewski, T. Marcinów, K. Marczewski, G. Mazur, S. A.M. McLean, J. McMahan, J. Meller, P. Montague, P. Morciniec, M. Moskiewski, A. Muszala, J. Pawlikowski, E. Podrez, B. Pogonowska, C. Porębski, L. Porębski, A. Przyłuska-Fiszer, S. Pużyński, M. Pyka, T. Ramsauer, M. Z. Ratajczak, J. Sak, B. Ricou, A. Simon, M. Soniewicka, M. Spieker, A. Sobczyk, J. Socha, J. Suchorzewska, S. Stanisławska-Kloc, W. Stankiewicz, U. Steinhoff , K. Szewczyk, A. Szczeklik, M. Śliwka, E. Updale, R. Wiśniewski, R. S. Wnuk, W. Zieliński, T. Żuradzki

ABORCJA

A. Sobczyk, Tadeusza Stycznia głos w sprawie prawnej ochrony dzieci nienarodzonych, „Studia Gdańskie”, 28(2011), s. 121-132.

W. Stankiewicz, Kwestie aborcji i eutanazji w kontekście prawa do życia, „Studia Gdańskie”, 27(2010), s. 203-222.

 

BADANIA NAUKOWE

M. Czarkowski, Wykorzystywanie wyników badań naukowych w celach sprzecznych z ich założeniami, „Diametros” 19(2009), s. 26-34.

W. Galewicz , O etyce badań naukowych, „Diametros” 19(2009), s. 48-57.

P. Morciniec, Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy: dowolność działań czy normowanie?, „Diametros” 19(2009), s. 78-92.

A. Przyłuska-Fiszer, A. Wójcik, Problemy metodologiczne badań naukowych w opiece paliatywnej, „Diametros” 19(2009), s. 119-131.

J. Suchorzewska, S. Raszeja , Placebo jako problem etyczny przy ocenie badań klinicznych, „Diametros” 19(2009), s. 132-136.

K. Szewczyk, Etyczna strona prób klinicznych fazy I w onkologii, „Diametros” 19(2009), s. 185-207.

 

AUTONOMIA MORALNOŚCI

A. Kobyliński, Pojęcie autonomii w myśli Romano Guardiniego, „Studia Philosophiae Christianae” 41(2005)2, s. 173-195.

A. Kobyliński, Moralność autonomiczna i etyka wiary, „Studia Philosophiae Christianae” 40(2004)1, s. 123-133.

 

BADANIA PREIMPLANTACYJNE I PRENATALNE

T. Biesaga, Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna, „Życie i płodność” 2(2008)4, s. 71-76.

 

BIOTECHNOLOGIA

G. Hołub, Problem heteronomicznych celów hodowanych organów, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, ss. 283-300.

A. Kobyliński, (rec.), Maria Luisa Di Pietro, Elio Sgreccia (red.), Biotecnologie e futuro dell’uomo, Milano 2003, „Przegląd Powszechny” 121(2004)9, s. 413-418.

A. Kobyliński, Bioetyka i biotechnologie, w: Dylematy bioetyki, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, s. 7-14.

A. Kobyliński, (rec.), Vincenzo Lungagnani, Biotecnologie. Norme e regolamenti, Torino 2002, „Studia Philosophiae Christianae” 39(2003)1, s. 244-249.

 

CHOROBA

G. Hołub, Etyczna problematyka chorób przewlekłych, „Medycyna Praktyczna” (2007)2, ss. 165-168.

 

CHOROBA PRZEWLEKŁA

G. Hołub, Etyczna problematyka chorób przewlekłych, „Medycyna Praktyczna” (2007)2, ss. 165-168.

 

CIAŁO LUDZKIE

J. Meller, Moralny aspekt wykorzystania zwłok ludzkich, „Studia Gdańskie”, 21 (2007), s. 427-440.

 

CNOTA

A. Kobyliński, Cnota odwagi, ascezy i milczenia według R. Guardiniego, „Ateneum Kapłańskie” 594(2008)2, s. 310-319.

 

EKSPERYMENT MEDYCZNY

T. Biesaga, Klauzula sumienia w etyce medycznej, „Medycyna Praktyczna” (2008)12, s. 132-136.

T. Biesaga, Warunek świadomej zgody i etyczne granice eksperymentu, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 4(2007)4, s. 28-33.

A. Muszala, Hipokrates i miłosierny Samarytanin do lamusa?, „Medycyna Praktyczna” (2007)3, s. 155-158.

P. Morciniec, Problem godziwości korzystania z wyników nieetycznych eksperymentów, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 20(2000), s. 245-25.

 

EKONOMIA

M. Pyka, Odpowiedzialność inżyniera a mechanizm rynkowy, Diametros” 18(2008), s. 57-67.

A. Lewicka-Strzałecka, Instytucjonalizacja moralności w działalności gospodarczej, „Diametros” 6(2005), s. 116-122.

B. Pogonowska, Instytucjonalizacja moralności w działalności gospodarczej, „Diametros” 6(2005), s. 123-126.

C. Porębski, Parę uwag na marginesie artykułu Pani Profesor Anny Lewickiej-Strzałeckiej, „Diametros” 6(2005), s. 127-128.

W. Zieliński, Moralność i etyka w działalności gospodarczej, „Diametros” 6(2005), s. 129-134.

R. Wiśniewski, Za i przeciw kodyfikacjom etycznym firm, „Diametros” 6(2005), s. 135-139.

E. Podrez, Głos w dyskusji, „Diametros” 6(2005), s. 140-142.

 

EMBRION

G. Hołub, Problem heteronomicznych celów hodowanych organów, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, ss. 283-300.

T. Biesaga, Spór o moralny status człowieka w okresie prenatalnym, „Medycyna Paraktyczna – Ginekologia i Położnictwo” (2006)1.

T. Biesaga, Status embrionu – stanowisko personalizmu ontologicznego, w: Bioetyka polska, red. T. Biesaga, Kraków 2004, s. 257-268.

 

ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

 

ETYKA MEDYCZNA

T. Biesaga, Spór o klauzuli sumienia lekarzy w Polsce, w: Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata, red. J. Grzeszczak, K. Stachewicz, Poznań 2016, s. 283-299.

T. Biesaga, Tendencje zagrażające stosowaniu klauzuli sumienia w praktyce medycznej, w: Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej, red. S. Bednarz, Kraków 2014, s. 16-25.

A. Muszala, Bioethics committees//commissions in hospitals – the experience of other countries. Where to start?, „Advances in Palliative Medicine”, 10(2011)2, s. 43-48.

T. Biesaga, Etos medyczny a kontrakt handlowy, „Medycyna Paraktyczna” (2010)5, s. 128-132.

P. Morciniec, Medycyna ludzkich pragnień z perspektywy bioetycznej, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2010, t. 30, s. 411-426.

T. Biesaga, Rola sumienia lekarza w praktyce medycznej, „Medycyna Praktyczna” (2010)10, s. 122-126.

A. Muszala, Prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej wobec pacjenta zakażonego HIV, (w:) „Medycyna Praktyczna” 3 (2010).

A. Muszala, Tajemnica lekarska – jej zakres i zagrożenia, (w:) „Medycyna Praktyczna” 9 (199) 2007, s. 131-134.

A. Muszala, Dylematy wokół zgody pacjenta, (w:) „Medycyna Praktyczna” 10(200) 2007, s. 162-164.

W. Galewicz, Prawda dla chorych, „Diametros” 4(2005), s. 94-102.

B. de Barbaro, Prawda dla chorych czy prawda dialogu?, „Diametros” 4(2005), s. 103-110.

J. Suchorzewska, Głos w dyskusji, „Diametros” 4(2005), s. 111-119. (tekst dotyczy prawdy w informowaniu pacjenta)

K. Szewczyk, Kłamstwo medyczne pozostaje kłamstwem, „Diametros” 4(2005), s. 120-131.

J. Sak, Prawda a „sztuka mówienia”, „Diametros” 4(2005), s. 132-137.

K. Marczewski, Prawdomówność w medycynie – punkt widzenia lekarza praktyka i potencjalnego pacjenta, „Diametros” 4(2005), s. 138-142.

A. Przyłuska-Fiszer, Etyka lekarska i cnota prawdomówności, „Diametros” 4(2005), s. 143-146.

B. Chyrowicz, Prawo do nieinformowania, „Diametros” 4(2005), s. 147-150.

A. Szczeklik, Prawda dla ciężko chorego, „Diametros” 4(2005), s. 151.

W. Galewicz, O argumentach za medycznym kłamstwem, „Diametros” 4(2005), s. 152-158.

P. Morciniec, Ewolucja i treść medycznych kodeksów deontologicznych, „Forum Teologiczne” 4(2003), s. 85-94.

 

ETYKA POSTMETAFIZYCZNA

A. Kobyliński, Nihilism and Ethics in the Philosophy of Weak Thought of Gianni Vattimo, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 37(2016)4, s. 55-67.

A. Kobyliński, Etyka nihilistyczna Gianniego Vattima, w: Etyka, cz. I: Koncepcje etyki, Seria: Dydaktyka filozofii, red. St. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 215-232.

A. Kobyliński, O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

A. Kobyliński, Is Nihilism our Destiny? The Postmetaphysical Ethics of Gianni Vattimo, w: The Dilemmas of Modern Ethics, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 97-116.

 

ETYKA SOLIDARNOŚCI

A. Kobyliński, The Role of Solidarity in an Open Society, w: Europske kontexty interkulturnej komunikacie, red. P. Ivanic, M. Hetenyi, Z. Taneski, Vydavateľstvo UKF, Nitra 2009, s. 139-148.

A. Kobyliński, Tischner and Metz: two Understandigs of Solidarity, w: Transformacia ludskej identity v strednej Europe po roku 1990, red. H. Hrehová, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2009, s. 45-51.

A. Kobyliński, Wiara i wolność. Doświadczenie Sierpnia i etyka solidarności, w: Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej Solidarności”, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, s. 9-22.

 

ETYKA SEKSUALNA

A. Kobyliński, Etyczne i prawne aspekty stosowania preparatu medycznego ellaOne czyli tzw. pigułki „pięć dni później”, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015)1, s. 9-34.

A. Kobyliński, Wpływ współczesnej rewolucji antropologicznej na rozumienie małżeństwa i rodziny, „Studia Theologica Varsaviensia” 53(2015)1, s. 11-36.

W. Bołoz, Etyka seksualna. Podstawy antropologiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003.

A. Kobyliński,  (rec.), Gino Concetti, La pillola del giorno dopo, Roma 2001, „Studia Philosophiae Christianae” 38(2002)1, s. 134-140.

 

ETYKA SPOŁECZNA

A. Kobyliński, (rec.), Zdzisława Kobylińska, Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 36(2015)3, s. 237-241.

 

EUGENIKA

T. Biesaga, Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna, „Życie i płodność” 2(2008)4, s. 71-76.

A. Muszala, Hipokrates i miłosierny Samarytanin do lamusa?, „Medycyna Praktyczna” (2007)3, s. 155-158.

T. Biesaga, O naukowym urządzaniu świata, w: Kultura wobec techniki, Lublin 2004, s. 135-146.

 

EUTANAZJA

A. Kobyliński, Nowy humanizm czy posthumanizm? Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000-2015, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015)4, s. 85-114.

S. Pużyński, Eutanazja – refleksje psychiatry, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 11/1(2012), s. 77-93.

W. Stankiewicz, Kwestie aborcji i eutanazji w kontekście prawa do życia, „Studia Gdańskie”, 27(2010), s. 203-222.

A. Muszala, Refleksje po śmierci Terri Schiavo – eutanazja czy akt miłosierdzia?, „Medycyna Praktyczna” (2007)1, s. 160-163.

J. Malczewski, Eutanazja: z dziejów pojęcia, „Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne” 1(2004).

P. Morciniec, Eutanazja zamiast opieki paliatywnej?, w: Utylitaryzm w bioetyce. Jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera, red. W. Bołoz, G. Höver, Warszawa 2002, s. 223-236.

 

GENETYKA

M. Ferdynus, Czy biomedyczne doskonalenie ludzkiej natury jest „zabawą w Boga”?, „Studia Warmińskie” 50(2013), s. 9-22.

J. Pawlikowski, J. Sak, K. Marczewski, Problemy etyczne i prawne związane z działalnością biobanków, „Diametros” 19(2009), s. 106-118.

J. Dulak, Czy powinniśmy się obawiać terapii genowej?, „Diamentros 19(2009), s.40-47.

G. Hołub, Godność człowieka a biotechnologia, w: Ku rozumieniu godności człowieka, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2008, s. 299-321.

P. Morciniec, Czy medycyna może być wyrocznią? Medycyna predyktywna a etyka, w: Współczesne dylematy etyczne. Wykłady otwarte w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, red. K. Wolsza, Opole 2005, s. 93-105.

P. Morciniec, Terapia genowa czy neurotransplantacje tkanki embrionalnej, w: Ethisch relevante Techniken der Biologen. Etycznie znaczące techniki biologów, red. A. Laun, A. Marcol, Opole 2003, s. 99-106.

P. Morciniec, Prawo do informacji na przykładzie diagnostyki predyktywnej, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole 2004, s. 265-27.

 

HIV

A. Muszala, Prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej wobec pacjenta zakażonego HIV, „Medycyna Praktyczna” (2010)3.

 

HYBRYDY

A. Muszala, Hybrydy – w poszukiwaniu zwierzęco-ludzkich komórek macierzystych, „Medycyna Praktyczna” (2010)1.

 

INTERNET

L. Porębski, Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej, „Ethos” 27(2014)2. (dostęp płatny)

 

JAKOŚĆ ŻYCIA

P. Morciniec, Jakość czy wartość? Dylematy medycyny jutra, w: Potrzeba wartości, red. M. Worbs, Opole 2004, s. 45-62.

 

KLAUZULA SUMIENIA

A. Kobyliński, Aspekty etyczno-prawne sporu o klauzulę sumienia we Włoszech w latach 2014-2015, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015)3, 25-48.

 

KOMÓRKI MACIERZYSTE

M. Z. Ratajczak, Komórki macierzyste i ich potencjalne wykorzystanie w klinice, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 11/1(2012), s. 95-107.

A. Muszala, Hybrydy – w poszukiwaniu zwierzęco-ludzkich komórek macierzystych, „Medycyna Praktyczna” (2010)1.

G. Hołub, Etyczna refleksja na temat komórek macierzystych, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 7(2007), ss. 49-60.

G. Hołub, Problem heteronomicznych celów hodowanych organów, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, ss. 283-300.

T. Biesaga, Etyczna ocena pozyskiwania komórek macierzystych, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 1(2003-2004), s. 86-97.

 

MEDYCYNA

G. Hołub, Etyczna problematyka chorób przewlekłych, „Medycyna Praktyczna” (2007)2, ss. 165-168.

 

MEDYCZNIE WSPOMAGANA PROKREACJA

M. Spieker, Ku medycynie pragnień? Sztuczne zapłodnienie a godność człowieka (tłum. P. Mikulska) „Ethos” 27(2014)2. (dostęp płatny)

M. Soniewicka, Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia wrongful life, „Diametros” 19(2009), s. 137-159.

T. Biesaga, Status osobowy człowieka w okresie prenatalnym i jego prawa, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie” 15(2009), s. 19-29.

P. Morciniec, Homo reproductus.Antropologia „z probówki” contra godność człowieka, w: Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności, red. P. Morciniec, Opole 2003, s. 111-124.

 

NATURA LUDZKA

A. Kobyliński, (rec.), Jürgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, „Studia Płockie” 33(2005), s. 273-276.

 

OPIEKA PALIATYWNA

A. Przyłuska-Fiszer, A. Wójcik, Problemy metodologiczne badań naukowych w opiece paliatywnej, „Diametros” 19(2009), s. 119-131.

 

NORMATYWNOŚĆ

P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

 

PEDOFILIA

A. Kobyliński, Pedofilia w Belgii: rewolucja seksualna, sekularyzacja i nowa moralność, „Studia Bobolanum” 28(2017)1, s. 219-236.

A. Kobyliński, Problem molestowania seksualnego dzieci w Australii, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 14(2016)2, s. 57-75.

A. Kobyliński, (rec.), Fortunato Di Noto, La pedofilia. I mille volti di un olocausto silenzioso, Milano 2002, „Przegląd Powszechny” 120(2003)7-8, s. 228-231.

 

PEŁNOMOCNIK MEDYCZNY

M. Szeroczyńska, M. Czarkowski, M. Krajnik i in., Institution of the health care agent in Polish legislation: position of the Polish Working Group on End-of-Life Ethics, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” 126(2016)5, s. 313-320.

M. Szeroczyńska, M. Czarkowski, M. Krajnik i in., Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce – stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, „Medycyna Praktyczna” 330(2016)5, s. 102-111.

 

POLITYKA

P. Morciniec, Podstawowe zasady etyczne działalności politycznej, w: Budowa lokalnego społe-czeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej, red. E. Nycz, Opole 2003, s. 131-138.

 

POLITYKA ZDROWOTNA

K. Szewczyk, Medycyna i finanse. Czy ekonomiczne racjonowanie świadczeń zdrowotnych jest sprawiedliwe?, „Diametros” 5(2005), s. 98-115.

J. Suchorzewska, Medycyna i finanse, „Diametros” 5(2005), s. 195-201.

W. Jędrzejczak, Medycyna i finanse: głos w dyskusji, „Diametros” 5(2005), s. 202-204.

W. Kuta, Wszystko dla wszystkich?, „Diametros” 5(2005), s. 205-206.

J. Hołówka, Racjonowanie świadczeń medycznych, czy profilowanie oferty?, „Diametros” 5(2005), s. 207-216.

J. Sak, Kalkulacja i dystans, „Diametros” 5(2005), s. 217-222.

K. Kowalska, Racjonowanie usług medycznych - spojrzenie ekonomisty, „Diametros” 5(2005), s. 223-233.

K. Marczewski, Etyka na rynku usług medycznych, „Diametros” 5(2005), s. 234-236.

 

PRAWA AUTORSKIE

S. Stanisławska – Kloc, Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu), „Diametros” 19(2009), s. 160-184.

 

PRAWA CZŁOWIEKA

P. Morciniec, Prawo do informacji na przykładzie diagnostyki predyktywnej, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole 2004, s. 265-27.

 

PRAWA PACJENTA

A. Muszala, Bioethics committees//commissions in hospitals – the experience of other countries. Where to start?, „Advances in Palliative Medicine”, 10(2011)2, s. 43-48.

G. Mazur, Zgoda przedstawiciela ustawowego w sytuacji terapeutycznej - z perspektywy etycznej, „Medycyna Praktyczna” (2011)8, 125-128.

P. Morciniec, Czy medycyna może być wyrocznią? Medycyna predyktywna a etyka, w: Współczesne dylematy etyczne. Wykłady otwarte w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, red. K. Wolsza, Opole 2005, s. 93-105.

W. Galewicz, Prawda dla chorych, „Diametros” 4(2005), s. 94-102.

B. de Barbaro, Prawda dla chorych czy prawda dialogu?, „Diametros” 4(2005), s. 103-110.

J. Suchorzewska, Głos w dyskusji, „Diametros” 4(2005), s. 111-119. (tekst dotyczy prawdy w informowaniu pacjenta)

K. Szewczyk, Kłamstwo medyczne pozostaje kłamstwem, „Diametros” 4(2005), s. 120-131.

J. Sak, Prawda a „sztuka mówienia”, „Diametros” 4(2005), s. 132-137.

K. Marczewski, Prawdomówność w medycynie – punkt widzenia lekarza praktyka i potencjalnego pacjenta, „Diametros” 4(2005), s. 138-142.

A. Przyłuska-Fiszer, Etyka lekarska i cnota prawdomówności, „Diametros” 4(2005), s. 143-146.

B. Chyrowicz, Prawo do nieinformowania, „Diametros” 4(2005), s. 147-150.

A. Szczeklik, Prawda dla ciężko chorego, „Diametros” 4(2005), s. 151.

W. Galewicz, O argumentach za medycznym kłamstwem, „Diametros” 4(2005), s. 152-158.

P. Morciniec, Prawo do informacji na przykładzie diagnostyki predyktywnej, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole 2004, s. 265-27.

 

RODZINA

T. Marcinów, Etyczny wymiar poradnictwa rodzinnego w świetle programów pomocowych, „Family Forum”, 4(2014), s. 223-234.

 

SAMOBÓJSTWO

T. Biesaga, Samobójstwo aktem wyzwolenia czy samounicestwienia, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 2(2005)2, s. 124-129.

STAROŚĆ

G. Hołub, Człowiek u schyłku swojego życia - osoba czy "była osoba"?, „Medycyna Praktyczna” (2007)5, ss. 184-187.

 

ŚMIERĆ

T. Biesaga, Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci?, w: Człowiek na granicy istnienia, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2017, s. 85-104.

 

TECHNIKA

M. Pyka, Odpowiedzialność inżyniera a mechanizm rynkowy, Diametros” 18(2008), s. 57-67.

 

TERRORYZM

M. Moskiewski, J. Socha, Terroryzm jako problem etyczny, „Studia Gdańskie”, 18-19(2005), s. 203-222.

 

TRANSPLANTACJA

T. Biesaga, Trudny dar ratujący życie, „Medycyna praktyczna” (2009)1, s. 142-144.

G. Hołub, O dwu sposobach pozyskiwania organów do transplantacji, „Studia Gdańskie”, 25(2009), s. 129-146.

M. Nowacka, Cztery sfery oddziaływania terapii transplantacyjnej: stan obecny i perspektywy, „Diametros” 19(2009), s. 93-105.

T. Biesaga, Etyczne granice transplantacji, w: Systemy bioetyki, red. T. Biesaga, Kraków 2003, s. 185-196.

J. Meller, Etyczna problematyka przeszczepiania narządów, w: Meandry etyki, Z. Sareło (red.), Olecko 2001, s. 199-225.

P. Morciniec, Terapia genowa czy neurotransplantacje tkanki embrionalnej, w: Ethisch relevante Techniken der Biologen. Etycznie znaczące techniki biologów, red. A. Laun, A. Marcol, Opole 2003, s. 99-106.

P. Morciniec, Legalny kanibalizm? Transplantacja organów pojedynczych a problem ustalenia kryterium śmierci, w: Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, red. M. Machinek, Olsztyn 2003, s. 195-206.

P. Morciniec, Transplantacje domózgowe a tożsamość osobowa. Prezentacja stanowisk i konsekwencje etyczne, w: Ratio et revelatio: Z refleksji filozoficzno-teologicznych. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi z okazji 65. rocznicy urodzin, J. Cichoń (red.), Opole 1998, s. 299-322.

P. Morciniec, Neurotransplantacje tkanki embrionalnej - Systematyzacja problemów etycznych, „Roczniki Teologiczne” 1999, t. 46, z. 3 Teologia Moralna, s. 125–141.

P. Morciniec, Utylizacja płodów ludzkich w transplantologii. Zarys zagadnienia, w: Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi, red. P. Morciniec, Opole 1996, s. 381-391.

 

WOJNA

T. Żuradzki, Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych, „Ethos” 27(2014)2. (dostęp płatny)

Y. Benbaji, Dehumanization, lesser evil and the supreme emergency exemption, “Diametros” 23(2010), s. 5-21.

S. P. Lee, Humanitarian intervention - eight theories, “Diametros” 23(2010), s. 22-43.

J. McMahan, Pacifism and moral theory, “Diametros” 23(2010), s. 44-68.

P. Montague, War and self-defense: a critique and a proposal, “Diametros” 23(2010), s. 69-83.

U. Steinhoff, In Defence of Guerrillas, “Diametros” 23(2010), s. 84-103.

 

ZGODA ŚWIADOMA

G. Mazur, Zgoda przedstawiciela ustawowego w sytuacji terapeutycznej - z perspektywy etycznej, „Medycyna Praktyczna” (2011)8, 125-128.

 

ZWŁOKI LUDZKIE

P. Morciniec, Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy: dowolność działań czy normowanie?, „Diametros” 19(2009), s. 78-92.

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach