Wykladowcy Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego

 

Prof. dr hab. Stanisław Bień
Lekarz, specjalista otolaryngolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierownik Działu Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
Teolog, bioetyk, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2012-2016 przewodniczący Komisji Etyki i Bioetyki tej uczelni. Założyciel i wieloletni dyrektor Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW w Warszawie.
Dr hab. Leszek Bosek, prof. UW
Prawnik, radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Fundacji „Akademia iuris”. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2016 r. prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Prof. dr hab. Bogdan Chazan
Lekarz, specjalista ginekolog-położnik. W latach 1992-2002 kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W latach 1998-2001 Krajowy Konsultant w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. W latach 2004-2014 dyrektor ginekologiczno-położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Prezes Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia LekarzyPolskich.
Dr hab. Marek Czarkowski, prof. UKSW
Lekarz, bioetyk, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i kardiologii. Przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Stowarzyszenia Członków i Pracowników Komisji Bioetycznych w Polsce. Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.  
Dr Urszula Drozdowska
Prawnik, radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, w szczególności w obszarze odpowiedzialności cywilnej, a także prawa medycznego.
Dr Paweł Grabowski
Lekarz, onkolog, specjalista chirurgii szczękowej i medycyny paliatywnej. Pisze wiersze i dramaty. Były pracownik Centrum Onkologii w Warszawie. Założyciel jedynego w Polsce wiejskiego społecznego Hospicjum Domowego św. Proroka Eliasza w Nowej Woli koło Michałowa.
Dr Piotr Iwanowski
Lekarz, specjalista w zakresie genetyki klinicznej. Od 1999 r. związany z badaniami klinicznymi leków dla przemysłu farmaceutycznego na terenie Polski oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Konsultant ds. badań klinicznych w Europie w farmaceutycznym koncernie Wockhardt. Członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.
Dr Anna Jacek
Prawnik, radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa medycznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dr Leszek Karski
Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2008-2012 prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej tej uczelni. W latach 2007-2008 pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dr Marek Karwacki
Lekarz, specjalista w zakresie pediatrii, onkolog dziecięcy. Pracownik naukowy i lekarz Instytutu Matki i Dziecka oraz wieloletni sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Od ponad 15 lat zaangażowany w opiekę paliatywną nad dziećmi. Związany z Domowym Hospicjum Dziecięcym „Promyczek” w Otwocku, prowadzonym przez Fundację Anielska Przystań.
Dr Błażej Kmieciak
Prawnik, socjolog, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie resocjalizacji, prawa medycznego i bioetyki oraz kursów w zakresie profilaktyki uzależnień, mediacji oraz ochrony praw człowieka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi.
Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW
Filozof, etyk, bioetyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego tej uczelni. Przewodniczący Komisji Etyki i Bioetyki UKSW w Warszawie. Dyrektor Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki „Dignitas”.
Prof. dr hab. Andrzej Kochański
Lekarz genetyk, specjalista w zakresie neurogenetyki klinicznej oraz laboratoryjnej. Profesor zwyczajny w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Lekarz genetyk w poradni genetycznej Centrum Onkologii w Warszawie. Były pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Medycznej w Poznaniu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Mgr Justyna Kowal
Psycholog, były pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Ukończyła kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich dla lekarzy oraz warsztaty dla rodziców i dzieci z zakresu umiejętności interpersonalnych. Realizuje badania naukowe z zakresu inteligencji emocjonalnej i kompetencji interpersonalnych nauczycieli.
Dr hab. Romuald Krajewski, prof. UR
Lekarz neurochirurg, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie. Członek Komitetu Bioetyki Prezydium Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), sekretarz Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Lekarz, specjalista w zakresie medycyny paliatywnej, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, przewodnicząca Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Pełnomocnik Centrum Komunikacji Klinicznej w Collegium Medicum UMK, redaktor naczelny czasopism naukowych „Medycyna Paliatywna w Praktyce” i „Advances in Palliative Medicine”.
Mec. Andrzej Kurianowicz
Prawnik, radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz prawa medycznego. Ukończył aplikację sądową. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Bielsku Podlaskim.
Dr Mariola Małecka
Lekarz, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii. Doktorat z historii medycyny. Pracuje w Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie.
Ks. dr Jacek Meller
Filozof, bioetyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sekretarz Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego tej uczelni. Sekretarz Komisji Etyki i Bioetyki UKSW w Warszawie. Sekretarz Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki „Dignitas”.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń
Filozof, etyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierownik Sekcji Etyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. W latach 2008-2016 dyrektor Instytutu Filozofii tej uczelni.
Mec. Adam Parda
Prawnik, radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego, prawa administracyjnego, ochrony dóbr osobistych oraz prawa zamówień publicznych. W 2004 r. ukończył aplikację sądową. Od 2006 r. prowadzi w Warszawie własną Kancelarię Radcy Prawnego. Pracownik Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce oraz Komendy Głównej Policji.
Dr Joanna Paśkiewicz
Prawnik, adwokat, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalista w zakresie prawa karnego, procesowego i medycznego. Od 2008 r. prowadzi w Rzeszowie własną Kancelarię Adwokacką. Zajmuje się sprawami odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego, błędami lekarskimi, sprawami karnymi, cywilnymi i rodzinnymi.
Dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW
Filozof, etyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Dyrektor Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipki SJ oraz członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Żywienia i Żywności w Warszawie.
Dr hab. Jacek Potulski, prof. UG
Prawnik, adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego, prawa gospodarczego i prawa medycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat pełni funkcję obrońcy lub pełnomocnika w sprawach karnych, karno-gospodarczych i karno-skarbowych. Członek Komisji ds. Zdarzeń Medycznych przy Wojewodzie Pomorskim oraz członek Rady Adwokackiej Pomorskiej Izby Adwokackiej.
Dr Anna Pszenny
Wykładowca akademicki, pielęgniarka, doktor nauk medycznych. Krajowy koordynator transplantacyjny w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT. Członek Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych. Uczestnik międzynarodowych programów Komisji Europejskiej. Organizator i współorganizator akcji edukacyjnych promujących ideę transplantacji.
Dr Jacek Putz
Lekarz, specjalista w zakresie organizacji ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego. Od 1971 r. związany ze Szkołą Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 2011 r. kierownik Zakładu Geriatrii i Gerontologii. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Rodzinnej. Sekretarz Federacji Polskich Towarzystw Medycznych i przewodniczący Komisji Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Dr Konstanty Radziwiłł
Lekarz, specjalista w zakresie medycyny ogólnej i medycyny rodzinnej. Od 2015 r. minister zdrowia w rządzie Beaty Szydło. Senator IX kadencji. W latach 2001-2010 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. W latach 2010-2012 był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich. Były pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Były ekspert Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk
Wykładowca akademicki, pielęgniarka, doktor nauk medycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Była prezes oraz wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
Psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Podyplomowego Stadium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW w Warszawie. Prezes Uniwersyteckiego Towarzystwa „Fides et Ratio”. W 2006 r. członek Zespołu Doradczego ds. Polityki Prorodzinnej Państwa przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
  Prawnik, specjalista w zakresie ochrony praw człowieka w prawie i procesie karnym, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz Komentarza do Kodeksu karnego.
Dr Łukasz Sławatyniec
Prawnik, adwokat, specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor ds. prawnych środkowoeuropejskiego oddziału amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Eli Lilly and Company.
Mgr Wojciech Wojtal
Prawnik, specjalista w zakresie prawa medycznego. Organizator szkoleń, kursów i warsztatów dla pracowników służby zdrowia. Były pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach